Privacy verklaring (AVG)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie? 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • bezoekers van de website ​www.gpikkert.nl​; en
 • personen van wie gegevens zijn verstrekt aan Stucadoorsbedrijf G.Pikkert in verband met de diensten die we verlenen.

Stucadoorsbedrijf G.Pikkert verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (bijvoorbeeld als een relatie van u een behandeling voor u boekt).

Persoonsgegevens

Stucadoorsbedrijf G.Pikkert verkrijgt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam
 • e-mailadres(sen)
 • telefoonnummer(s)
 • Adresgegevens
 • IBAN

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van opdrachten
 • het aanbieden van diensten
 • het voeren van administratie
 • het afhandelen van betalingen

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Stucadoorsbedrijf G.Pikkert persoonsgegevens uitwisselen. Stucadoorsbedrijf G.Pikkert kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website, email en boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stucadoorsbedrijf G.Pikkert aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Stucadoorsbedrijf G.Pikkert zal uw gegevens NOOIT verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stucadoorsbedrijf G.Pikkert zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor de opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stucadoorsbedrijf G.Pikkert passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Stucadoorsbedrijf G.Pikkert een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Stucadoorsbedrijf G.Pikkert verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Contactgegevens

Stucadoorsbedrijf G.Pikkert
info@gpikkert.nl
KvK 64931110

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stucadoorsbedrijf G.Pikkert laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stucadoorsbedrijf G.Pikkert kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website geplaatst. Wij raden u daarom aan om de website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.